XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic

Facilitar als ens locals de la demarcació la informació de dades estadístiques subjectes a secret estadístic del seu àmbit territorial.

 

Cost del servei

El servei és gratuït.

A qui s'adreça

Ens públics

Entitats locals de la demarcació, i les àrees i els organismes autònoms de la Diputació de Girona que ho sol·licitin.
Els beneficiaris del servei només podran sol·licitar informació sobre l'àmbit territorial de la seva competència, llevat que acreditin un interès fonamentat en un territori diferent del propi.

No poden sol·licitar aquest servei entitats privades o amb finalitats comercials.

Accés al servei

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud del servei amb la documentació següent:

  • Formulari de sol·licitud XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic
  • XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona.

Les sol·licituds s'han de presentar per via  telemàtica al registre general de la Diputació.

 

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d'estar signades digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l'entitat.

 

Accés a la presentació telemàtica

 
 

Normativa

Servei responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació