Programa 4: Suport jurídic en la preparació i licitació de contractes públics

La Disposició addicional tercera de la llei de contractes del sector públic determina que les diputacions assistiran als petits municipis de menys de 5.000 habitants, per tal que puguin aplicar la llei de contractes. L'elaboració dels plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques són els documents administratius més complexos i determinants de tot el procés de licitació.

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Un cop acceptada la sol·licitud es realitzarà un acompanyament jurídic en la preparació de tota la documentació administrativa per licitar el contracte i es mantindrà un  assessorament legal fins a la seva adjudicació. A aquest assessorament es podrà afegir el suport tècnic en la redacció de les prescripcions tècniques i l'assistència a les preceptives meses de contractació, sempre que la Diputació de Girona disposi d'aquest suport tècnic i material necessari.

Serveis responsables

Compra Pública - Espai de l'administració
Compra Pública

Informació en línia

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb:
contractacio@suport.ddgi.cat

Documentació