Pla de serveis d'assistència als municipis per a l'avaluació i diagnosi de funcionament dels seus sistemes informàtics de la Diputació de Girona. (2018)

L'Àrea de Cultura, noves tecnologies, esports i benestar de la Diputació de Girona, en l'exercici de les seves funcions d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis mitjançant el Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, proposa la creació d'un nou Servei d'assistència als municipis per a l'avaluació i diagnosi de funcionament dels seus sistemes informàtics, amb l'objectiu d'oferir als municipis, prioritàriament als de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei que els permeti conèixer l'estat dels seus sistemes informàtics i prendre decisions per a la seva millora i actualització.

A qui s'adreça

Ens públics

Els ens locals de la demarcació de Girona amb una població inferior a 20.000 habitants

Accés al servei

Actualment aquest servei es troba en període d'exposició pública. Un cop finalitzada la tramitació de tot l'expedient, s'obrirà el servei i s'habilitaran els formularis corresponents, la qual cosa es comunicarà a tots els ajuntaments.

Més informació

informatica@ddgi.cat
Tel. 972 18 48 49

Servei responsable

Noves Tecnologies

Documentació