Model d'ordenança tipus de mercats no sedentaris

Aquest document tipus pretén ser una eina de gestió per a tots els municipis que disposen o tinguin previst organitzar mercats municipals no sedentaris i vulguin fer-ne ús, ja sigui en la seva totalitat o en part. Tot això, sense perjudici que cada ajuntament pugui adaptar-ne el contingut a les seves necessitats i peculiaritats o pugui adoptar la regulació que consideri més convenient.

 

Aquesta ordenança ha estat elaborada pel servei de Promoció Econòmica i validada per la Secretaria General de la Diputació.

 

Data d'actualització: 15/5/2018

A qui s'adreça

Ciutadans, empreses

Servei responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació