Adhesió al repositori cooperatiu de la Diputació de Girona, Regira

El repositori cooperatiu de la Diputació de Girona permet consultar en accés obert les col·leccions digitalitzades de biblioteques, entitats, institucions i empreses de les comarques gironines que s'hi adhereixen.

A més de facilitar la consulta del patrimoni local gironí, n'augmenta la visibilitat i facilita els instruments per preservar-lo.

Objectius del repositori:

 • Facilitar la visibilitat i consulta dels materials
 • Preservar el fons patrimonial de les biblioteques públiques gironines
 • Impulsar la digitalització del fons documental local gironí
 • Millorar-ne la cerca i la recuperació
 • Facilitar la cerca de text complet dels documents digitalitzats
 • Permetre l'accés sense restriccions a materials que per la seva naturalesa són d'accés restringit
 • Integrar materials relacionats que en format analògic es troben en localitzacions separades

 

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Condicions i termes del servei

Objecte

La Diputació de Girona, en exercici de les competències que li assignen la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, i el Decret 124/1999, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, manté un repositori cooperatiu on s'emmagatzemen fons bibliogràfics conservats a les biblioteques de la demarcació de Girona, des del qual es poden consultar els articles en text complet de revistes i altres publicacions locals. Així contribueix al moviment mundial de l'accés obert i a l'assoliment de les fites 16.10 («Garantir l'accés públic a la informació») i 11.4 («Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural») dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) promoguts per les Nacions Unides.

Subjectes beneficiaris del servei

Pot ser usuari del servei qualsevol ens local, entitat o associació sense ànim de lucre o editor de les comarques gironines que tingui interès a digitalitzar i preservar els seus fons bibliogràfics per tal d'augmentar-ne la visibilitat i permetre la consulta en accés obert i la descàrrega a text complet dels documents. Els usuaris poden utilitzar el servei si es tracta de documents lliures de drets o bé si l'ens local, entitat, associació o editor és el titular dels drets de propietat intel·lectual (drets d'explotació).

Requeriments

Amb la presentació de la sol·licitud l'usuari del servei es compromet a:

 • Utilitzar el servei disposant dels drets de reproducció i comunicació pública dels documents a digitalitzar, o bé disposant de l'autorització dels titulars dels drets d'explotació, o bé incorporant-hi obres que pertanyen al domini públic.
 • Cedir els fitxers dels documents ja digitalitzats per a la càrrega posterior al repositori i per al reconeixement del text mitjançant un programari específic, si escau, seguint les instruccions del Servei de Biblioteques de la Diputació.
 • En el cas que les publicacions no estiguin digitalitzades, fer arribar al Servei de Biblioteques de la Diputació un exemplar de les publicacions per a la digitalització i càrrega al repositori.
 • Fer-se càrrec de documentar els fons a partir dels camps descriptius propis del repositori, seguint les indicacions dels tècnics del Servei de Biblioteques de la Diputació.
 • Enviar durant el mes de desembre els números editats durant l'any en curs en el cas de publicacions periòdiques actives.
 • Acceptar la recol·lecció dels documents en altres repositoris institucionals amb l'objectiu de donar més difusió als fons.

Col·laboració en la prestació del servei

L'usuari i la Diputació de Girona col·laboraran activament per aconseguir les finalitats del servei. En cas de queixa per la difusió de continguts, es retirarà la visualització dels documents de forma preventiva i es consideraran els drets vigents sobre els documents o altres drets que es puguin veure afectats. La Diputació, havent analitzat prèviament el cas amb l'usuari del repositori, resoldrà la incidència donant de baixa els documents del repositori o tornant-los a fer visibles.

Baixa del servei

En cas d'incompliment per part de l'usuari d'algun dels requeriments, la Diputació li recordarà les obligacions assumides i, en el cas que no rectifiqui, se'l donarà de baixa com a usuari actiu, sense possibilitat d'incorporar nous documents.

L'usuari pot sol·licitar en qualsevol moment la baixa del servei adreçant-se per escrit al Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona.

En cas de baixa els continguts incorporats al repositori se seguiran conservant i visualitzant tret que l'usuari sigui el titular dels drets d'explotació i manifesti expressament la seva oposició que hi segueixin figurant.

Accés al servei

La sol·licitud s'ha de presentar de manera individualitzada i es podrà formalitzar en qualsevol període de l'any, mitjançant el model normalitzat que estarà disponible a l'apartat de «Documentació» i en les modalitats següents:

 • Presentació convencional. Cal presentar la sol·licitud al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5 , 17004 Girona). També es pot presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Presentació telemàtica. Al model normalitzat hi ha de constar la signatura electrònica amb un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. Un cop signat electrònicament, cal presentar-lo mitjançant la plataforma EACAT (per a ajuntaments i consells comarcals) o la plataforma e-Tram (per a la resta d'entitats). La plataforma e-Tram és accessible des de www.ddgi.cat, a l'apartat «Tràmits en línia».

El material a afegir i difondre a través del repositori ha de respectar la Llei de propietat intel·lectual. Correspon al sol·licitant fer-se càrrec de les gestions oportunes per complir amb la llei (disposar dels drets de reproducció i comunicació pública).

Servei responsable

Biblioteques

Documentació