Recull de normativa, modelització i documentació rellevants per a la gestió de cementiris i serveis funeraris

RECULL DE NORMATIVA

Aquest document conté la normativa més rellevant (estatal i autonòmica) que regula o afecta l'àmbit dels cementiris i dels serveis funeraris, tant normativa administrativa genèrica com normativa específica sanitària, de cementiris i de serveis funeraris.

 

a) Normativa d'àmbit estatal

b) Normativa d'àmbit autonòmic

 

RECULL DE JURISPRUDÈNCIA

Aquest apartat conté un compendi de sentències que han resolt diverses situacions de conflicte habituals en l'àmbit dels cementiris i dels serveis funeraris, i que per la seva fonamentació i claredat suposen respostes útils a problemes recurrents amb què se solen trobar els ajuntaments.

 

a) Sentències de tribunals superiors de justícia

b) Sentències del Tribunal Suprem

c) Resolucions d'altres organismes no jurisdiccionals

 

RECULL DE MODELS

En aquest recull figuren alguns models de reglament del servei de cementiri, de serveis funeraris i d'ordenances fiscals que regulen les taxes del servei de cementiri, així com d'altres d'índole diversa que s'aniran incorporant en endavant, tant d'elaboració pròpia com pertanyents a altres administracions locals, els quals s'han seleccionat tenint en compte la claredat en la redacció i la qualitat regulatòria.

 

Reglament del servei de cementiri

Ordenança fiscal de la taxa de cementiri

Ordenança reguladora de prestacions patrimonials no tributàries del servei de cementiri

Reglament de serveis funeraris

Tramitació

 

RECULL DE DOCUMENTS

En aquest apartat s'inclou documentació diversa, informes i dictàmens de diverses institucions i autors que tracten temes diversos relacionats amb els cementiris i els serveis funeraris i que s'han considerat rellevants en relació amb les qüestions que resolen, coincidents amb la problemàtica més habitual dels ajuntaments.

 

De l'Autoritat Catalana de la Competència

D'altres institucions

Articles doctrinals

 

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats, empreses

Si els ens públics destinataris ho indiquen al formulari de sol·licitud dels Serveis d'Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris, rebran avisos per correu electrònic de l'actualització del recull i dels models.

Accés al servei

Accés lliure i obert.

Terminis

El recull no té cap vigència establerta. S'actualitzarà o es modificarà d'acord amb el criteri del centre gestor.

Més informació

Podeu fer aportacions al recull o enviar suggeriments sobre els models mitjançant l'adreça electrònica: gestiocementiris@ddgi.cat

Documentació