Aplicació informàtica de gestió de cementiris municipals, GesCem

S'ofereix l'aplicació informàtica GesCem per a la gestió de cementiris municipals, sota la modalitat de proveïdor d'aplicacions: la Diputació de Girona disposarà d'un domini propi d'Internet, protegit per un certificat de servidor segur, a través del qual els usuaris, degudament autoritzats, podran accedir al sistema.

El servei inclou la instal·lació, la posada en funcionament i la formació dels usuaris de l'entitat local. També inclou el servei de suport i resolució d'incidències.

Gescem

A qui s'adreça

Ens públics

Ens locals de la demarcació de Girona amb una població inferior a 20.000 habitants. El servei estarà obert a les entitats locals gironines amb una població superior a 20.000 habitants si disposa de recursos suficients i això no condiciona ni limita el servei a les entitats locals amb una població inferior.

Accés al servei

Per accedir al recurs cal presentar la sol·licitud acompanyada de l¿annex amb les dades del cementiri.

A l¿annex on consta la sol·licitud disposeu d¿un apartat per descriure l¿estat actual i els problemes més significatius del cementiri i justificar-ne la valoració. Aquestes dades serviran al centre gestor per aplicar els criteris de selecció establerts al Pla de Servei i valorar l¿acceptació de la sol·licitud.

Terminis

Una única sol·licitud anual per entitat local.

Més informació

És un requisit indispensable per accedir al servei tenir actualitzades les dades relatives als titulars de les sepultures, les concessions, les inhumacions, etc. 

El servei no inclou: la depuració de dades de les unitats d'enterrament ni la seva migració a l'aplicació GesCem. Podeu sol·licitar aquestes tasques dins del recurs d'assessorament tècnic i jurídic en l'àmbit de la gestió de cementiris i serveis funeraris del servei.

Servei responsable

Assistència i Cooperació als Municipis

Informació en línia

https://gescem3.ddgi.cat/

Documentació