Cessió de béns patrimonials

Es objecte de les presents bases la regulació del procediment a seguir per a l'adjudicació gratuïta i la transmissió de la titularitat, a favor d'ajuntaments de les comarques gironines, dels vehicles que es relacionen a continuació, declarats béns no utilitzables per als serveis de la Diputació.

  • Pala-tractor EBRO matrícula GI-26718-VE
  • Pala carregadora CASE W-14 matrícula GI-27691-VE 

A qui s'adreça

Ens públics

Poden ser cessionaris dels béns mobles esmentats els ajuntaments de les comarques de Girona amb població inferior als 2.000 habitants. 

Accés al servei

Els ajuntaments hauran d'omplir una sol·licitud, subscrita per l'alcaldia-presidència i d¿acord amb el model normalitzat que s¿adjunta en annex i presentar-la telemàticament al Registre General de la Diputació de Girona, a través de la plataforma EACAT.

En la sol·licitud s'indicarà quin vehicle es demana dels relacionats a la base 1a, amb un màxim de dues opcions, per ordre de preferència.

Terminis

Obertura de sol·licitud : 12/04/2018
Tancament de sol·licitud : 26/04/2018

Normativa

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, que aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya

Més informació

Tfs. 972185179 - 972185099

patrimoni-expropiacions@ddgi.cat

Servei responsable

Patrimoni

Documentació