Adhesió al servei d'assistència als òrgans interventors de les entitats locals

Els interventors o secretaris-interventors interessats en els serveis indicats en el Pla de serveis d'assistència als òrgans interventors de les entitats locals, hauran de sol·licitar l'adhesió al/als servei/s, a través de l'alcalde-president de l'entitat local, mitjançant el formulari de sol·licitud normalitzat disponible en aquesta pàgina web de la Diputació de Girona i presentar-lo mitjançant la plataforma EACAT, juntament amb un certificat de la resolució d'alcaldia o presidència en la qual s'aprovi l'adhesió al Servei d'Assistència als òrgans interventors de les Entitats Locals (en endavant, Servei d'assistència).

Les entitats dependents, com ara organismes autònoms o consorcis, no hauran de presentar sol·licitud expressa pels serveis, sinó que l'entitat local de la qual depenen haurà d'informar les dades corresponents a aquestes entitats en el formulari normalitzat de sol·licitud del servei. En aquests casos els seran d'aplicació els mateixos requisits i beneficis que l'entitat matriu.

Una vegada registrada la sol·licitud d'adhesió al/als servei/s, el Servei d'Assistència l'analitzarà i comunicarà a l'entitat local l'abast dels treballs a realitzar, així com la planificació prevista. En cas que tècnicament no fos possible o que l'entitat local no compleixi els requisits establerts en el Pla, la Presidència de la Diputació emetrà resolució motivada denegant l'assistència sol·licitada.

A més, per aquells recursos en què s'indiqui en el Pla caldrà tenir en compte, també, les corresponents sol·licituds de prestació de servei, especificades en cadascun dels apartats afectats.

A qui s'adreça

Ens públics

Entitats locals de la demarcació de Girona que compleixin les condicions establertes per a cada servei.

Accés al servei

Els secretaris/es-interventors/es o interventors/es interessats en els serveis inclosos en el Pla hauran de sol·licitar el servei, a través de l'alcalde-president de l'entitat local, mitjançant el formulari de sol·licitud normalitzat i presentar-lo mitjançant la plataforma EACAT.

Règim econòmic aplicable

Els serveis inclosos dins d'aquest Pla de servei es financen amb recursos propis de la Diputació de Girona i són gratuïts per a les entitats locals que en siguin beneficiàries.

Terminis

El Pla de serveis té una vigència indefinida, mentre no s'acordi la seva modificació o derogació, i els serveis que recull es poden sol·licitar durant tot l'any.

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb:
assistenciainterventor@ddgi.cat

Serveis responsables

Intervenció General
Assistència als òrgans interventors de les entitats locals

Documentació