Consulta i reproducció de documents originals

Facilitar als ciutadans, als investigadors i a la mateixa Administració l'accés a la documentació per a la recerca d'antecedents o informació necessària per a la gestió dels seus assumptes, la recerca científica, la presa de decisions, etc.

Règim econòmic aplicable

Servei gratuït, llevat d'algunes reproduccions que poden estar subjectes a les ordenances fiscals vigents de la Diputació de Girona.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada pot consultar l'Arxiu General de la Diputació. Les úniques possibles restriccions són les establertes per la legislació vigent: protecció de dades, dret a l'honor i la intimitat, secret comercial i industrial, secrets oficials, dades sanitàries, etc.

Accés al servei

Les persones interessades poden contactar amb la Diputació de manera presencial, per telèfon o per correu electrònic.

 
Arxiu Administratiu
Pujada de Sant Martí, núm.  4-5
17004 Girona
Tel. 972 185 123
arxiu@ddgi.cat
Horari: de dilluns a divendres, de  8 a 15 h
 
Arxiu Històric de la Diputació
Pl. de Sant Josep, núm. 1
17004 Girona
972 483 933
arxiu@ddgi.cat
Horari: de dilluns a divendres, de  9 a 15 h
Horari d'hivern: De l'1 de setembre al 30 de juny, de 9 a 17.45 h
 

Règim econòmic aplicable

Servei gratuït, llevat d'algunes reproduccions que poden estar subjectes a les ordenances fiscals vigents de la Diputació de Girona.

Terminis

Tot l'any. 

Normativa

  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
  • Llei 20/2015, de 29 de juliol, d'arxius i gestió de documents, de modificació de la Llei 10/2001 d'arxius i documents de Catalunya
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
  • Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
  • Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público

Servei responsable

Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Informació en línia

www.arxiudiputaciogirona.cat/consulta-de-fons