Cercador d'acords i actes del Ple i de la Junta de Govern de la Diputació de Girona (1822 - Actualitat)

Facilitar als ciutadans, als investigadors i a la mateixa administració l'accés a la documentació essencial de la Diputació recollida a les actes del Ple i la Junta de Govern per a  la recerca d'antecedents o informació necessària per a la gestió dels seus assumptes, la recerca científica, la presa de decisions, etc.

Aquest cercador permet fer cerques per temes, per noms de persones, noms de llocs, etc. Recupera les fitxes dels acords que compleixen les condicions de cerca i permet veure l'acta digitalitzada o una còpia autèntica electrònica corresponent a l'acta emesa per l'òrgan corresponent.

Els acords de Ple són de lliure accés. Els de Junta de Govern, també, llevat dels supòsits legalment establerts.

Règim econòmic aplicable

Servei gratuït, llevat d'algunes reproduccions que poden estar subjectes a les ordenances fiscals vigents a la Diputació de Girona.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans

Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada pot consultar l'Arxiu General de la Diputació. Les úniques possibles restriccions són les establertes per la legislació vigent: protecció de dades, dret a l'honor i la intimitat, secret comercial i industrial, secrets oficials, dades sanitàries, etc.

Accés al servei

Les persones interessades poden contactar amb la Diputació de manera presencial, per telèfon o per correu electrònic:
 
Arxiu Administratiu
Pujada de Sant Martí, núm.  4-5
17004 Girona
Tel. 972 185 123
arxiu@ddgi.cat
Horari: de dilluns a divendres, de  8 a 15 h
 
Arxiu Històric de la Diputació
Pl. de Sant Josep, núm. 1
17004 Girona
972 483 933
arxiu@ddgi.cat
Horari: de dilluns a divendres, de  9 a 15 h
Horari d¿hivern: De l¿1 de setembre al 30 de juny, de 9 a 17.45 h
 

Règim econòmic aplicable

Servei gratuït, llevat d'algunes reproduccions que poden estar subjectes a les ordenances fiscals vigents a la Diputació de Girona.

Terminis

Tot l'any. Consulta presencial: dies laborables. Consulta per Internet : les 24 hores.

Normativa

  • Llei 10/2001, del 13 de juliol, d'arxius i documents
  • Llei 20/2015, del 29 de juliol, d'arxius i gestió de documents, de modificació de la Llei 10/2001 d'arxius i documents de Catalunya
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
  • Llei 16/1985, del 25 de juny, del patrimoni històric espanyol
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público
  • Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
  • Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Dret al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen

Servei responsable

Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Informació en línia

www.arxiudiputaciogirona.cat/actes-de-la-diputacio