Cercador BOP Històric (1834 - Actualitat)

Facilitar als ciutadans, als ajuntaments i als investigadors l'accés al continguts del Butlletí Oficial de la Província a partir de cerques per text lliure, any, núm. de butlletí, dates, etc. Cerca sobre el conjunt dels textos, indexats mitjançant OCR.

 

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans

Accés al servei

Lliure accés. S'hi pot accedir de forma presencial:

 

Arxiu Administratiu

Pujada de Sant Martí, núm.  4-5
17004 Girona
Tel. 972 185 123
arxiu@ddgi.cat

Horari: de dilluns a divendres, de  8 a 15 h

 

Arxiu Històric de la Diputació

Pl. de Sant Josep, núm. 1
17004 Girona
972 483 933
arxiu@ddgi.cat

Horari: de dilluns a divendres, de  9 a 15 h
Horari d'hivern: De l'1 de setembre al 30 de juny, de 9 a 17.45 h

O bé, mitjançant la pàgina web del Servei d'Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona: www.arxiudiputaciogirona.cat/bop-historic

Règim econòmic aplicable

Gratuït

Terminis

Tot l'any. Consulta presencial: dies laborables. Consulta per Internet : les 24 hores.

Normativa

  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
  • Llei 20/2015, de 29 de juliol, d'arxius i gestió de document, de modificació de la Llei 10/2001 d'arxius i documents de Catalunya
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català
  • Llei 16/1985, del 25 de juny, del patrimoni històric espanyol
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público

Servei responsable

Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Informació en línia

www.arxiudiputaciogirona.cat/bop-historic