Consulta d'operacions pressupostàries

Podeu consultar les operacions pressupostàries accedint amb el vostre NIF/CIF/NIE i els últims 5 dígits del compte corrent que vau fer constar en la fitxa de creditor facilitada.

Aquesta consulta és accessible als ens del sector públic, a l'efecte de determinar els ajustaments per consolidació de transferències entre administracions públiques en el càlcul del dèficit o superàvit en termes de comptabilitat nacional.

En cas que no us sigui possible identificar l'entitat respecte de la qual vulgueu fer la consulta, poseu-vos en contacte amb el departament d'Intervenció de la Diputació de Girona mitjançant l'adreça següent: intervencio@ddgi.cat

A qui s'adreça

Ens públics

Accessible als ens del sector públic. Si no els és possible identificar l'entitat es poden posar en contacte amb Intervenció mitjançant l'adreça electrònica intervencio@ddgi.cat

Accés al servei

Podeu accedir al servei a través de:

https://www.ddgi.cat/operacions-pressupostaries/

Mitjançant el NIF/CIF/NIE i els últims 5 dígits del compte corrent que van fer constar en la fitxa de creditor facilitada.

Serveis responsables

Comptabilitat i pressupostos
Intervenció General

Documentació