Assessorament en matèria de recursos humans, dret laboral, funció pública, gestió de nòmines i Seguretat Social

Els ajuntaments i altres entitats municipals poden plantejar al Servei d'Organització i Recursos Humans Corporatius dubtes concrets en matèria de recursos humans, els quals són resolts de manera verbal i immediata.

A qui s'adreça

Ens públics

Els responsables de la gestió de recursos humans de les entitats locals de la demarcació.

Accés al servei

Es pot contactar amb el Servei d'Organització i Recursos Humans Corporatius mitjançant una trucada telefònica a la corporació o mitjançant un correu electrònic adreçat als tècnics del departament:

Terminis

Durant tot l'any, tots els dies laborables.

Normativa

Article 36 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Servei responsable

Direcció Corporativa d'Organització i Recursos Humans