XIFRA, Informació estadística local

És el sistema d'informació socioeconòmica local de la demarcació de Girona que aporta informació estadística i assessorament tècnic als ens locals i a altres entitats públiques, empreses, emprenedors, estudiants i usuaris en general, per tal que puguin prendre decisions estratègiques i operatives respecte al seu àmbit d'actuació.

Les dades es divideixen en 5 grups (dades bàsiques, entorn i demografia, qualitat de vida, activitat econòmica i mercat de treball). Visualment, quan l'usuari entra en l'aplicació se centra en el mapa de la província i es van pintant el límits corresponents a les comarques. Si l'usuari clica en una comarca, es fa un zoom d'aquesta i es pinten únicament els límits dels municipis que formen part de la comarca seleccionada. Les dades estadístiques es mantenen i actualitzen alhora que s'actualitzen a la font oficial. El sistema es configura amb:

  • Dades estadístiques municipals (228), comarcals (8) i provincials (1).
  • Indicadors: municipis, comarques, consorcis (42) i mancomunitats (20).
  • Informes automatitzats de dades i indicadors.

A partir de l'anàlisi, el creuament de les diferents dades i l'aplicació de diverses metodologies d'anàlisi socioeconòmica, es generen 27.000 dades anuals, 100 indicadors i 59 informes. A més, s'elaboren 30 mapes temàtics provincials.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Tècnics d'ens locals, càrrecs electes, càrrecs amb responsabilitats de gestió en els àmbits locals i sindicals, empreses, emprenedors, entitats i ciutadans.

Servei responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Informació en línia

XIFRA, Informació estadística local