XIFRA Empreses

El servei d'informació XIFRA Empreses té com a objecte facilitar una base de dades empresarial d'informació general i de comptes anuals de les empreses de la demarcació de Girona, que recull informació obtinguda de fonts oficials.

Serveis que s'ofereixen

  • Llista d'empreses que presenten els comptes al registre mercantil.
  • Llista d'empreses de nova creació, d'autònoms, de comunitats de béns i de totes les empreses que no tenen l'obligació de presentar comptes al registre mercantil.
  • Informe i gràfic amb el resum d'empreses del municipi.
  • Altres dades per a estudis i projectes municipals.
  • Fitxer mensual d'alta d'empreses (fins acabar l'exercici en curs)

 

Cost del servei

El servei és gratuït.

A qui s'adreça

Ens públics
  • Ens locals de la demarcació de Girona.
  • Àrees de la Diputació de Girona.
  • Organismes dependents de la Diputació de Girona.

Els beneficiaris del servei només podran sol·licitar informació sobre l'àmbit territorial de la seva competència, llevat que acreditin un interès fonamentat en un territori diferent del propi.

Accés al servei

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud del servei amb la documentació següent:

  • Formulari de sol·licitud XIFRA - Empreses
  • XIFRA - Empreses

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona.

Les sol·licituds s'han de presentar per via  telemàtica al registre general de la Diputació.

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d'estar signades digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l'entitat.

 

Accés a la presentació telemàtica

 
 

Règim econòmic aplicable

El servei és gratuït.

Normativa

Servei responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació