Informes de fiscalització per part dels òrgans de control extern

La Diputació de Girona se sotmet periòdicament a auditories que fiscalitzen la seva activitat econòmica per tal de comprovar que els recursos públics dels quals disposa es destinen a les finalitats que determina el pressupost. Les auditories també serveixen per controlar i fiscalitzar tots els processos d'atorgament de subvencions, de contractació i de formalització de convenis.

En aquest espai podreu trobar les fiscalitzacions fetes pels òrgans de control extern.

 


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme