Objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

L'estabilitat pressupostària de les corporacions locals posa de manifest la situació d'equilibri o superàvit pressupostari; és a dir, els recursos corrents i de capital no financers han de ser suficients per fer front a les despeses corrents i de capital no financeres.

La sostenibilitat financera posa de manifest la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat del deute comercial, conforme al que estableix la normativa sobre morositat.

En aquest apartat es pot consultar l'informe d'estabilitat consolidat de la Diputació de Girona i les entitats incloses en el seu sector públic, amb motiu de l'aprovació del pressupost, amb motiu de la liquidació, així com l'actualització en les comunicacions de l'execució trimestral al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Hi consta la informació dels cinc exercicis últims, en format PDF.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Categoria
NOM ANY Descarregar