Estat d'execució del pressupost

L'estat d'execució del pressupost conté informació sobre: els crèdits inicials de despeses i les previsions d'ingressos inicials de l'exercici, l'estimació definitiva d'aquests, les obligacions i drets reconeguts i la recaptació líquida de l'exercici corrent i d'exercicis tancats; també informa trimestralment i de manera acumulada sobre el grau d'execució del pressupost d'ingressos i despeses aprovat inicialment i dels cinc exercicis últims.

En aquest apartat es pot consultar l'estat d'execució del pressupost de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits, en format Excel, segons les dades comunicades trimestralment al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
NOM ORGANISME ANY Descarregar