Identificació i autenticació de la ciutadania i les empreses

Certificats digitals admesos

La Seu electrònica admet els certificats digitals emesos per totes aquelles entitats de certificació classificades pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlides per identificar la ciutadania i les empreses davant de les administracions públiques catalanes.

El certificat digital és, doncs, un mitjà d'identificació que determina tant la identitat de la persona usuària com el seu tipus d'acreditació. El tipus de perfil d'acreditació determina el grau de representació de la persona que s'identifica i actua envers tercers i/o ella mateixa. Aquesta darrera informació serà determinada per les dades que incorpora el certificat digital que faci servir la ciutadania.

A continuació es mostra la relació de certificats admesos per tipus de persona.

 

Persones físiques: La persona identificada actua a títol personal.

 

Tipus de certificat Entitat emissora
IdCat Consorci d'Administració Oberta de Catalunya
eDNI Direcció General de Policia
Certificat d'identitat de persona física Ceres - Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre
Certificat de ciutadà Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana
Certificat de ciutadà Izenpe
Certificat de pertinença a entitat Camerfima
Certificat de representant Camerfima
Certificat corporatiu de persona física Firma Professional
Certificat corporatiu de col·legiat Firma Professional
Certificat corporatiu de representant legal Firma Professional
Classe 2 de persona física Associació Nacional de Fabricants - Autoritat de Certificació
Certificat reconegut de col·legiat Autoritat de Certificació de l'Advocacia
Certificat notarial personal Agència Notarial de Certificació
Certificació notarial corporatiu de corporacions de dret públic Agència Notarial de Certificació
Certificat per a empleats de notaries i col·legis notarials Agència Notarial de Certificació
Certificat notarial corporatiu de representació Agència Notarial de Certificació
Certificat reconegut corporatiu de col·legiat AC Organització Medica Col·legial d'Espanya

 

Persones físiques adscrites a un col·lectiu professional: La persona identificada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial i pot actuar en nom propi, si escau.

 

Tipus de certificat Entitat emissora
Certificat corporatiu de col·legiat Firma Professional
Certificat reconegut de col·legiat Autoritat de Certificació de l'Advocacia
Certificat per a empleats de notaries i col·legis notarials Agència Notarial de Certificació
Certificat reconegut corporatiu de col·legiat AC Organització Medica Col·legial d'Espanya

 

Persones físiques vinculades a una organització sense capacitat de representació: La persona identificada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial i pot actuar en nom propi, si escau, però no pot actuar en nom del col·lectiu/empresa.

 

Tipus de certificat Entitat emissora
Certificat de pertinença a entitat Camerfima
Certificat corporatiu de persona física Firma Professional
Certificació notarial corporatiu de corporacions de dret públic Agència Notarial de Certificació

 

Persones físiques vinculades a una organització amb capacitat de representació: La persona identificada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial i pot actuar en nom del col·lectiu/empresa.

 

Tipus de certificat Entitat emissora
Certificat de representant Camerfima
Certificat corporatiu de representant legal Firma Professional
Certificat notarial corporatiu de representació Agència Notarial de Certificació

 

Persones jurídiques: La persona identificada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial i s'identifica com el propi col·lectiu o empresa.

 

Tipus de certificat Entitat emissora
Certificat de persona jurídica en l'ámbit tributari Ceres - Fábrica Nacional de Moneda i Timbre
Certificat de persona jurídica Camerfima
Certificat corporatiu de persona jurídica Firma Professional
Classe 2 de persona jurídica Associació Nacional de Fabricants - Autoritat de Certificació
Certificat corporatiu reconegut de persona jurídica Autoritat de Certificació de l'Advocacia

 

Obtenció dels certificats

Per obtenir un certificat digital des esmentats anteriorment cal seguir el procediment que s'informa a l'espai web de l'entitat certificadora que emet el certificat que es vol obtenir. Generalment, els certificats emesos per entitats certificadores públiques són gratuïts i els emesos per entitats certificadores privades tenen un cost econòmic.

 

Entitat Emissora de Certificat Adreça web
Consorci d'Administració Oberta de Catalunya https://www.aoc.cat/
Direcció General de Policia https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
Ceres - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre http://www.cert.fnmt.es/
Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana https://www.accv.es/
Izenpe https://www.izenpe.com/
Camerfirma https://www.camerfirma.com/
Firma Professional https://www.firmaprofesional.com/
Associación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación https://anf.es/
Autoridad de Certificación de la Abogacía https://www.abogacia.es/site/aca/
Agencia Notarial de Certificación www.ancert.com/
AC Organización Médica Colegial de España https://www.cgcom.es/

Font: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html