Resolucions i decrets

La informació inclosa en aquest apartat, referida a les resolucions i decrets, és la que sorgeix a partir de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.