Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI\ÀRIA OBJECTE CENTRE GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2023/856 MAL PELO, SCCL CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA CREACIÓ DE PÚBLICS PER A LA CULTURA 2023 COOPERACIÓ CULTURAL C 2023 3.638,00
2023/1242 INGRID RIERA PRUNES FOMENT PROGRAMES I PROJECTES EDUCATIUS 2023_ESPAIS PÚB(L)ICS COOPERACIÓ CULTURAL C 2023 4.673,32
2023/2763 ESCOLA ELS VALENTINS - ZER TRAMUNTANA 490615/001 - Programa D1 COOPERACIO ESPORTIVA C 2023 991,84
2023/2434 ESCOLA LACUSTARIA 490615/001 - Programa D1 COOPERACIO ESPORTIVA C 2023 462,00
2023/2530 ESCOLA DE VENTALLO - ZER TRAMUNTANA 490615/001 - Programa D1 COOPERACIO ESPORTIVA C 2023 691,84
2023/2909 ESCOLA JOAQUIM VALLMAJO 490615/001 - Programa D1 COOPERACIO ESPORTIVA C 2023 500,00
2023/2906 ESCOLA ANGELS ALEMANY I BORIS 490615/001 - Programa D1 COOPERACIO ESPORTIVA C 2023 1.500,00
2023/2910 CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS-SECTOR DE CATALUNYA 490615/001 - Programa D1 COOPERACIO ESPORTIVA C 2023 1.900,00
2023/1647 CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS-SECTOR DE CATALUNYA 490615/001 - Programa D1 COOPERACIO ESPORTIVA C 2023 587,50
2023/2688 ESCOLA SANT CRISTOFOL 490615/001 - Programa D1 COOPERACIO ESPORTIVA C 2023 1.900,00

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Comptabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda l'obligació parcialment

RO Reconeguda l'obligació

OPC Ordenada parcialment

JP Justificada parcialment

J Justificada

OPG Ordenat el pagament

P Pagada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari/ària

Centre gestor

Any