Resolucions judicials definitives

En aquest espai la Diputació de Girona publica les resolucions judicials definitives d'acord amb el que estableix la normativa en matèria de transparència.

En concret, d'acord amb l'article 10.1 h de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTCat), i l'article 40.1 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, hi podreu trobar totes aquelles resolucions judicials definitives que afecten la Diputació de Girona vinculades al compliment de la normativa de transparència.

 

 

Darrera actualització: Febrer 2023

NOTA:
En aquest moment i des de l'entrada en vigor de la normativa citada anteriorment no hi ha cap sentència judicial ferma que afecti la Diputació de Girona vinculada al compliment o incompliment de la normativa de transparència.