Compte general

Les entitats locals, en finalitzar l'exercici pressupostari han de formar el compte general, que posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.

El compte general de la Diputació de Girona està integrat pel compte de la mateixa entitat, els comptes dels organismes autònoms (Dipsalut, XALOC i Conservatori de Música), l'entitat pública empresarial Semega i els consorcis adscrits (Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Consorci de les Vies Verdes i Consorci de les Gavarres), amb la documentació següent:

  • El balanç
  • El compte del resultat economicopatrimonial
  • L'estat de canvis en el patrimoni net
  • L'estat de fluxos d'efectiu
  • L'estat de liquidació del pressupost
  • La memòria

També forma part del compte general de la Diputació de Girona la informació complementària següent:

  • Les actes d'arqueig, els certificats bancaris i els estats conciliatoris (si s'escau) de l'entitat local, dels organismes autònoms i dels consorcis adscrits.
  • Els comptes anuals de les societats mercantils participades majoritàriament per l'ens local: Patronat de Turisme Costa Brava - Girona, SA; Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL.
  • Els comptes anuals de les entitats sense finalitat de lucre i altres ens dependents de l'entitat local o vinculats a l'entitat local: Fundació Casa de Cultura de Girona.

Finalment, els organismes autònoms i consorcis adscrits, l'entitat pública empresarial Semega, la Fundació Casa de Cultura de Girona i les societats mercantils Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA i Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL, queden subjectes a l'auditoria de comptes anual de la Intervenció General. En el cas de les societats mercantils, les portaran a terme els auditors de comptes nomenats per l'entitat, amb la finalitat de verificar en tots els casos si els comptes anuals representen tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l'entitat i, si s'escau, de l'execució del pressupost, d'acord amb les normes i principis comptables i pressupostaris d'aplicació i que contenen la informació necessària per a la interpretació i comprensió adequades.

En aquest apartat es poden trobar les auditories i els comptes de cadascuna de les entitats dels cinc exercicis últims, en format PDF.

A l'enllaç següent es poden consultar els comptes tramesos cada any a la Sindicatura de Comptes .


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria