Pressupost

El pressupost general de la Diputació de Girona és l'eina mitjançant la qual s'assignen els recursos i es determinen les despeses. Aquestes despeses responen als objectius traçats en els plans de desenvolupament econòmic i social de la Diputació per un període de temps determinat.

Aquest document s'elabora i s'aprova anualment, i incorpora tant el pressupost de la mateixa Diputació de Girona com els dels organismes autònoms i ens que en depenen.

Clicant sobre l'exercici corresponent accedireu al pressupost vigent i podreu consultar també l'historial dels dos últims exercicis econòmics.

Teniu també a la vostra disposició l'estat d'execució d'aquest pressupost amb periodicitat trimestral, les al·legacions presentades, els informes d'estabilitat pressupostària i les modificacions que s'hi han efectuat.

 

Pressupost general de la Diputació de Girona 2022

Aprovat inicialment en sessió extraordinària del Ple de la Diputació de Girona, de data 23 de novembre de 2021, el pressupost general de la Diputació de Girona i els pressupostos del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, del Consorci de les Vies Verdes de Girona i del Consorci de les Gavarres, adscrits a la Diputació de Girona, per a l'exercici 2022, conforme a la previsió feta en l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposen al públic els expedients i la documentació preceptiva pel termini de quinze dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, als efectes de reclamacions i al·legacions.

De conformitat amb l'acord adoptat, els pressupostos es consideraran definitivament aprovats si durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions o al·legacions.

El pressupost general de la Diputació de Girona i els pressupostos dels consorcis adscrits entraran en vigor una vegada publicat l'edicte, resumit per capítols, de cadascun dels pressupostos que l'integren d'acord amb els pactes segon i tercer, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Pressupost Diputació de Girona 2022

 

 


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria
NOM ORGANISME ANY Descarregar