Pressupost general de la Diputació de Girona 2018


El pressupost general de la Diputació de Girona i consorcis adscrits per a l’exercici 2018, es va aprovar inicialment en sessió extraordinària del Ple de la Diputació de Girona, de data 21 de novembre de 2017.

Actualment el pressupost està dins el període d'exposició pública als efectes de reclamacions i al.legacions,  fins el dia 20 de desembre de 2017.

Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Pressupostos > Pressupost general
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció General