Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tram local 2014-2020

Descripció

FEDER

 

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument financer de la Unió Europea (UE) per ajudar al desenvolupament equilibrat i sostenible dels territoris de la Unió. Es va crear el 1975 amb la finalitat de proporcionar suport financer per al desenvolupament i l'ajust estructural de les economies regionals, el canvi econòmic, la millora de la competitivitat, així com la cooperació territorial a la UE. Juntament amb el Fons Social Europeu (FSE), el Fons de Cohesió (FC), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP), és un dels cinc fons estructurals i d'inversió de la UE.

 

Per al període 2014-2020, el pressupost del FEDER és de més de 250.000 milions d'euros. Finança projectes en el marc dels 11 objectius temàtics de la política de cohesió i es concentra en quatre prioritats:

  • enfortir la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
  • millorar l'accés a les TIC, així com el seu ús i la qualitat
  • millorar la competitivitat de les pimes
  • donar suport al canvi cap a una economia de baixes emissions de carboni en tots els sectors

El FEDER també finança projectes transfronterers, transnacionals i interregionals d'acord amb l'objectiu de cooperació territorial europea.

 

Els ens locals de Catalunya poden accedir als recursos del FEDER a través de les convocatòries vinculades al programa operatiu (PO) FEDER Catalunya 2014-2020, els programes pluriregionals gestionats per l'administració de l'Estat i les convocatòries de l'objectiu de cooperació territorial europea.

 

El PO FEDER Catalunya 2014-2020 preveu destinar als ens locals de Catalunya, directament, 172 milions d'euros, 72 milions dels quals cofinançaran els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 60 milions, les convocatòries específiques dels eixos 4, economia baixa en carboni, i 6, conservació i protecció del medi ambient i eficiència dels recursos. Els 40 milions restants es destinaran, específicament, als projectes d'especialització intel·ligent de la ciutat de Barcelona.

 

L'actuació del FEDER es focalitza en el creixement intel·ligent i sostenible, de manera que esdevé clau perquè Catalunya prosperi en la implementació de l'Estratègia Catalunya 2020 (EACAT 2020) i la consecució dels objectius 2020, ja que, els àmbits d'innovació i coneixement, dinamisme empresarial, i economia verda i economia circular, prioritaris a l'EACAT 2020, contribueixen a aquest tipus de creixement.

 

Tot el PO FEDER Catalunya, però especialment les operacions enquadrades dins de l'objectiu temàtic 1 (potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació) estan vinculats a una metodologia impulsada des de la Comissió Europea, anomenada estratègia regional d'investigació i innovació per a una especialització intel·ligent (RIS3 en anglès), i la seva transposició a la realitat de Catalunya (RIS3CAT).

 

Així, d'acord amb la RIS3CAT, el territori i les entitats locals, en cooperació amb altres sectors, han de ser un dels motors d'especialització i innovació a Catalunya i, en aquesta línia, el PO FEDER focalitza les seves ajudes vers iniciatives que sorgeixen des de l'àmbit local i donen resposta a les característiques i circumstàncies del territori. Aquestes iniciatives s'instrumentalitzen a través de:

Destinatari

Ens públics, Entitats

Normativa d’aplicació general
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.