7.4 La claredat i la senzillesa

En el llenguatge administratiu català modern se cerca sobretot millorar la llegibilitat dels textos amb una redacció clara i senzilla. La claredat i la senzillesa s’aconsegueixen fent servir paraules, expressions i construccions fàcils de llegir i, per tant, de comprendre. Per això, cal tenir presents algunes recomanacions:

Entre dues maneres d’expressar una mateixa idea, hem d’optar per la més senzilla. Per exemple, en l’encapçalament d’una carta o d’un ofici:

  • Tot just rebuda la vostra lletra de data 7/12/2010, m’apresso a donar-vos-en resposta.
  • En resposta a la vostra carta de data 7/12/2010, [...].

És convenient que substituïm certs arcaismes o cultismes per expressions més planeres i usuals.

  • Nogensmenys, l’acord es va prendre per majoria.
  • No obstant això, l’acord es va prendre per majoria.

 

  • D’antuvi, cal esmentar que [...].
  • En primer lloc, cal esmentar que [...].
 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088