7.5 La concisió

Una altra característica que fa els textos més entenedors és la concisió. Perquè la informació que donem sigui concisa, cal presentar-la de la manera més breu possible, sense que això vagi en detriment del contingut. Evitarem, d’una banda, les construccions complicades i, d’una altra, les expressions buides de contingut. També donarem preferència a les frases curtes i amb un ordre lògic.

Destacarem, doncs, la informació important i prescindirem de la que no ho és.

  • Per mitjà de la present em plau trametre-us la documentació annexa.
  • Us trameto la documentació annexa.

 

  • Que es procedeixi per part de la Tresoreria a portar a terme la corresponent ordre conduent a l’anul·lació del pagament.
  • Que la Tresoreria tramiti l’ordre d’anul·lació del pagament.

Si un document «ens queda molt curt» no hem d’intentar allargar-lo innecessàriament, ja que la llargada ha d’estar en relació amb la informació que s’hi hagi de donar. Per exemple, un ofici o un comunicat intern es poden resoldre en una sola frase, i no hi ha cap necessitat de fer-los més llargs.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088