-Situació

-Cronologia

-Una història per fer

-Girona baix-imperial

-Les invasions germàniques

-Els orígens cristians

-Orígens del bisbat

-El domini visigot

-L'assemblea de 531

-Organització territorial

-Bisbes, concilis i reis

-Catolicisme i arrianisme

-Organització eclesiàstica

-El paper dels bisbes

-De Fisco Barcinonensi

-Els bisbes gironins

-El concili de Girona

-El bisbe Joan

-El cronista d'una època

-Nonnit: monjo i bisbe

-La revolta de Pau

-Les fortificacions visigòtiques

-La ciutat fora muralla

La moneda visigoda

-La seca de Girona

-Sant Feliu i Girona

-La difusió d'un culte

-Litúrgia i culte

-La Passió de sant Feliu

-La societat

-El món dels morts

-Troballes monumentals

-El cancell del carrer del Llop

-El rerapaís de Girona

-La conquesta sarraïna

-Sota el domini musulmà

-Entre Ibèria i la Gàl·lia

-La conquesta carolíngia

-Llegendes i tradicions

-La modificació d'uns fets

-Ciutat de frontera

-Les ràtzies sarraïnes

-Vocabulari

-Bibliografia