5.2.5 En les enumeracions en llista

En les enumeracions en llista es dona una àmplia casuística i no hi ha una única norma vàlida. El més important és assegurar la coherència dins d’una mateixa enumeració i d’un mateix document.

Com a regla general es recomana, en el cas de les enumeracions precedides de dos punts, escriure els elements que en formen part amb minúscula si són paraules o grups de poques paraules, i escriure’ls amb majúscula inicial quan es tracta d’oracions completes o sintagmes complexos (en aquest últim cas, sovint hi va punt final).

A més de la documentació esmentada en l’apartat a, s’haurà de presentar:

  • fotocòpia de lescriptura de constitució o estatuts
  • DNI del representant legal
  • poders de representació

 

Per tal de percebre l’ajut, el beneficiari haurà de presentar la documentació següent:

  • Certificat signat pel responsable de lentitat que acrediti lacceptació de la subvenció.
  • Compte justificatiu simplificat, conforme sha executat el projecte.

 

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088