5.2.6 Després de certes fórmules pròpies d’alguns documents administratius

En alguns documents com ara certificats, sol·licituds, decrets, convenis, etc., hi ha seccions que van encapçalades per les fórmules certifico, exposo, resolc, etc., les quals solen destacar-se de la resta del text pel tipus de lletra (majúscula, negreta, etc.) o per la posició en el full. Tant si van seguides de dos punts com si no, la paraula següent va amb majúscula inicial:

RESOLC

Primer. Autoritzar la despesa.

 

CERTIFICO:

Que la senyora Joana Martí Garcia ha treballat durant [...].

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088