2 USOS NO SEXISTES I LLENGUATGE NO DISCRIMINATORI

La llengua evoluciona constantment i es va adaptant als canvis socials i a les noves maneres de concebre la realitat. Un dels canvis més significatius dels últims anys ha estat la incorporació de la dona en condició d’igualtat amb l’home en tots els àmbits de la vida, incloent-hi el professional o laboral. Per això, és normal que tant els textos de l’àmbit administratiu com els de qualsevol altre àmbit reflecteixin aquest nou paper de la dona.

A l’Administració, especialment, hem de vetllar per expressar-nos de la manera més respectuosa possible; hem d’evitar els usos que socialment es reconeixen com a sexistes i, en general, qualsevol ús lingüístic que s’entengui com a discriminatori o ofensiu amb relació a persones o grups socials. I això afecta també expressions populars de to racista o discriminador.

Per evitar aquesta discriminació de base lingüística i amb la finalitat que els textos que redactem s’adiguin amb aquesta voluntat de respecte, farem servir diferents recursos pràctics que, en la mesura del que sigui possible, no enfarfeguin la lectura dels textos ni en dificultin la comprensió. En els apartats següents, apuntem diverses recomanacions per tal d’evitar els usos sexistes o discriminatoris de la llengua.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088