6 ELS TRACTAMENTS PROTOCOL·LARIS I DE RESPECTE

Els tractaments protocol·laris són títols honorífics o de cortesia que es donen a una persona per raó de la seva dignitat, autoritat, càrrec o categoria social. També les institucions poden tenir tractament (Excel·lentíssima Diputació de Girona, Il·lustre Col·legi d’Advocats...).

En les relacions interpersonals, utilitzem unes formes de cortesia (o tractaments de respecte) per dirigir-nos a les persones: vostè, vós, professor, doctora, benvolgut... Aquestes fórmules, contràriament als tractaments protocol·laris, no tenen entitat legal, sinó que es regeixen per uns costums socialment establerts. En canvi, els tractaments protocol·laris sí que estan regulats més o menys explícitament.

Al llarg de la història, els usos, les tradicions i la normativa legal s’han encarregat de confirmar o eliminar certs tractaments. En els últims anys, la regulació referida als tractaments protocol·laris s’ha anat adaptant a una nova situació social de signe democratitzador i igualitari. En aquest sentit, cal esmentar el Codi del bon govern dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat, aprovat pel Consell de Ministres el 18 de febrer de 2005 (el qual no afecta les autoritats locals i autonòmiques), com també la disposició addicional tretzena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (vegeu més avall, a la llista de tractaments protocol·laris, com afecta l’aplicació d’aquestes dues lleis als tractaments de les autoritats civils de l’Estat i de l’àmbit acadèmic).

En la mateixa línia, les administracions tendeixen cada vegada més a reduir l’ús dels tractaments protocol·laris en la documentació administrativa, ja que certes formes no s’adiuen gaire amb l’estil planer i democràtic desitjable en aquest tipus de comunicacions. Per això, convé evitar aquestes formes de tractament en els documents administratius de tràmit, i mantenir-les tan sols en les salutacions i en alguns documents protocol·laris com ara la invitació o el saluda.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088