El propòsit d'aquest atles és oferir als estudiants de carreres sanitàries i als lectors amb inquietuds parasitològiques un seguit d'imatges d'organismes que poden afectar l'home i produir-li diversos graus de malaltia.

Si bé l'estudi de tots i cadascun d'aquests microorganismes és un tema acadèmic, la tècnica parasitològica, el dia a dia, constitueix una disciplina essencialment morfològica. La capacitat de visualitzar i identificar els diversos elements que caracteritzen el paràsit, com ara cists, ous, larves, etc., s'adquireix només després d'haver-los vist i reconegut repetidament.

La col·lecció que es presenta en aquest atles no pretén ser exhaustiva, però sí que conté imatges de les formes paràsites més comunes. El material recopilat procedeix de les col·leccions dels autors, de mostres rebudes en avaluacions externes de qualitat, nacionals i internacionals, i de mostres enviades pel Control Nacional de Parasitologia de França (Prof. Petithory) i pel Control Internacional de l'Organització Mundial de la Salut.

Les explicacions que precedeixen cadascun dels grups microfotogràfics són breus i estan orientades a centrar el tema. El contingut d'aquest atles és divulgatiu; el lector que ho desitgi pot ampliar coneixements a través de la completa bibliografia especialitzada existent.