3.5 Els dos punts

Els dos punts marquen una pausa breu, però més marcada que la que estableix la coma. S’escriuen enganxats a la paraula precedent i van seguits d’un espai.

S’utilitzen:

  • Per introduir una explicació, la causa o la conseqüència del que s’acaba de dir.

L’alcalde ha dit que aquest ha estat un acte de reconeixement a la trajectòria esportiva de l’atleta i, molt especialment, al seu èxit més recent: la medalla de bronze al Campionat Europeu d’Atletisme de Barcelona.

Aquest estudi ha fet palès que resta molta feina per fer: hi ha molts centres on encara no s’ha digitalitzat cap fons d’imatges.

  • Per introduir una enumeració d’elements o de persones.

Les sèries de punts editades són:

— «Retrats d’estudi», 2004

— «Dones», 2005

— «Retratistes i fotògrafs», 2006

«Disfresses», 2007

«Homes», 2008

— «Fons», 2009

— «Òpera», 2010

La presentació també ha comptat amb l’assistència dels màxims responsables de les institucions que impulsen el projecte: la rectora de la UdG, el rector de la UdL, la rectora de la UIB i el rector de la UPDV.

  • Per introduir un exemple.

Caldrà presentar la documentació que acrediti la solvència tècnica: relació dels treballs realitzats específicament en l’Agenda 21 Local i planejaments territorials sostenibles, etcètera.

El president ha remarcat: «[...] les universitats i les administracions han de treballar conjuntament perquè a la universitat es garanteixi un sistema de qualitat, integrador i flexible».

L’Ordenança general de subvencions estableix el següent: «Les subvencions tenen la consideració de despeses públiques i la seva efectivitat queda condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient».

  • En una carta, darrere de la fórmula de salutació (tot i que en aquest cas és més habitual l’ús de la coma).

Benvolguts/Benvolgudes:

Us fem arribar els tríptics dels cursos [...].

  • En documents administratius com la sol·licitud i el certificat, darrere dels mots Exposo, Demano, Certifico, Faig constar, etc. (Per als usos de la majúscula, vegeu 5.2, «Les majúscules en la funció demarcativa».)

CERTIFICO:

Que segons els antecedents que consten a la Secretaria General [...].

 

Cal tenir en compte que els dos punts es mantenen quan coincideixen amb el punt d’una abreviatura (vegeu 4.1, «Les abreviatures»).

Tel.:                                                                    Ex.:

 

No s’han de posar els dos punts:

  • Dues vegades en una mateixa frase, sense que hi hagi una pausa forta entremig (una coma o un punt i coma).
  • Bàsicament hi ha dues raons: la tècnica i l’administrativa: l’amplada de la carretera i les expropiacions.
  • Bàsicament hi ha dues raons: la tècnica (l’amplada de la carretera) i l’administrativa (les expropiacions).
  • Per separar les hores dels minuts i aquests dels segons (hi va un punt), tot i que és força habitual en certs contextos internacionals.

{#emotions_dlg.cross} 18:40:01 h                                         {#emotions_dlg.tick} 18.40.01 h 

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088