3.1 La coma

La coma serveix per marcar una pausa breu dins la frase. Sovint es fa servir per evitar ambigüitats de sentit. S’escriu enganxada a la paraula precedent, i va seguida d’un espai.

Si no presenteu la documentació demà, serà rebutjada la vostra proposta.

Si no presenteu la documentació, demà serà rebutjada la vostra proposta.

 

Pel que fa al contacte amb altres signes de puntuació, una coma no pot precedir un guió, un parèntesi o un claudàtor d’obertura, ni tampoc uns punts suspensius.

 • Diputació de Girona, (pujada de St. Martí, 5)
 • Diputació de Girona (pujada de St. Martí, 5)

 

 • D’acord amb el que estableix el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, —Decret 179/1995, de 13 de juny—, el projecte d’obres [...].
 • D’acord amb el que estableix el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals —Decret 179/1995, de 13 de juny—, el projecte d’obres [...].

 

 • Són abreviatures dels dies de la setmana dl., dt., dc., dj., ...
 • Són abreviatures dels dies de la setmana dl., dt., dc., dj...

 

La coma s’utilitza:

 • Per separar els diferents elements d’una enumeració, excepte el penúltim i l’últim, que se separen amb les conjuncions o, i o ni.

L’arranjament, la construcció i la millora d’aquestes vies han suposat una inversió al voltant dels tres milions d’euros.

El conveni no preveu que s’organitzin debats, taules rodones ni conferències.

 • Però s’escriu una coma davant de les conjuncions i, o, ni:

a) quan uneix oracions independents des d’un punt de vista del significat.

La construcció de la carretera ha estat a càrrec del Servei de Xarxa Viària de la Diputació de Girona, i ha costat 896.217,73 €.

b) quan l’enumeració és complexa, ja que el fet de no posar-hi coma pot canviar el significat.

Les àrees d’Acció Territorial, Règim Intern i Hisenda, i Cultura i Acció Social són les que [...].

Els concursants han de justificar la solvència tècnica, la financera i econòmica, i la classificació.

Hi figuren els noms d’institucions, organismes i entitats diverses, i dels seus òrgans de govern i gestió.

 • Per delimitar incisos i construccions explicatives (en principi, els fragments explicatius no són indispensables; és a dir, s’haurien de poder eliminar i que continués quedant una frase sintàcticament completa).

El regidor, juntament amb la tècnica d’Habitatge, va rebre els veïns. / El regidor Ø va rebre els veïns.

La tinenta d’alcalde, Marina Jou, ha inaugurat el pavelló. / La tinenta d’alcalde Ø ha inaugurat el pavelló.

El curs, que té com a objectiu introduir els alumnes en el procediment administratiu, és de trenta hores lectives. / El curs Ø és de trenta hores lectives.

 • Per separar del verb l’element amb què ens adrecem a una persona o per invocar-la directament (vocatiu).

Cal remarcar, senyors diputats, que hi ha voluntat de col·laboració.

Hola, Joan. Benvingut de nou.

 • Se sol fer servir després de determinades locucions o de certs adverbis acabats en -ment que pronunciem fent una pausa, tant a l’inici com al mig de la frase: en efecte, és a dir, tanmateix, així mateix, no obstant això, per tant, a més a més, en resum, si escau...

No obstant això, l’acord es va prendre per majoria.

Tindran la consideració de beneficiaris, i, per tant, podran sol·licitar l’exempció de la taxa, els ens locals de les comarques de Girona de menys de 5.000 habitants.

Es publicarà un edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i se’n donarà audiència pública per tal que s’hi formulin, si escau, reclamacions i/o al·legacions.

Primerament, es va llegir l’acta de la sessió anterior.

 • Per marcar que un element de la frase és desplaçat del seu lloc habitual. Quan l’element desplaçat ja és conegut o pressuposat, generalment es representa, a més, per un pronom.

La reunió, la farem dimarts que ve. [Ordre lògic: Farem la reunió dimarts que ve.]

De municipis gironins, n’hi ha dos-cents vint-i-un. [Ordre lògic: Hi ha dos-cents vint-i-un municipis gironins.]

 • Per indicar que s’ha omès el verb d’una frase.

A les comarques gironines l’índex d’atur ha pujat un 2 %, a les barcelonines ha pujat un 4 % i a les lleidatanes ha pujat un 5 %.  A les comarques gironines l’índex d’atur ha pujat un 2 %, a les barcelonines, un 4 % i a les lleidatanes, un 5 %.

En Joan tramita les factures i la Maria tramita els decrets. En Joan tramita les factures i la Maria, els decrets.

 • En els textos legals, per separar el títol de la data en què es promulguen.

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal estableix [...].

 • Per separar fragments que expressen el temps, el lloc, la manera o altres circumstàncies.

El proper dimarts, a les 12.30 h, es reunirà el Ple.

Diumenge que ve, a Barcelona, tindrà lloc la manifestació.

 • En les datacions, entre el nom del municipi i la data (cal tenir en compte que després de la coma no hem d’escriure la preposició a, ni tampoc abans del nom de municipi).

{#emotions_dlg.cross} A Campdevànol, a 18 de febrer de 2011

{#emotions_dlg.tick} Campdevànol, 18 de febrer de 2011

 • Entre els elements de les adreces, excepte entre el pis i la porta.

Baixada de Bourg-Madame, 28, 3r 2a

Pl. Pompeu Fabra, 17, 1r 1a

 • Després de la salutació i el comiat, a la carta, quan no hi ha verb o quan el verb està en tercera persona. La fórmula de salutació igualment pot anar seguida de dos punts.

Benvolguda companya, [també Benvolguda companya:]

Ben cordialment, [però Us saludo ben cordialment.]

Us saluda ben cordialment,

 • En llistes i bibliografies, separa la inversió de l’ordre habitual entre el nom i el cognom.

Pla, Josep. Nocturn de primavera. Barcelona: Selecta, 1953.

 • En els nombres decimals, separa la part entera de la fracció decimal (no s’utilitza l’apòstrof ni el punt).

El nombre pi és 3,1416.

 

No hi va coma:

 • Entre el subjecte i el verb ni entre el verb i els complements, llevat que hi hagi un incís.

{#emotions_dlg.cross} L’objecte del contracte, és l’arranjament de la carretera.

{#emotions_dlg.cross} Us convoco, a la reunió informativa que [...].

 • Només en el cas que el subjecte sigui molt llarg és possible posar una coma abans del verb.

El projecte per a la preservació i restauració dels hàbitats i espècies d’interès especial a l’estany de Banyoles que va ser aprovat el passat dimarts per la Junta de Govern de la Diputació de Girona, preveu set actuacions. [Admissible tant amb la coma com sense]

 • Darrere del càrrec de qui signa un document.

L’enginyer director

[rúbrica]

 • Davant de parèntesis o guions. Al darrere, sí que hi pot anar, si escau.

Es valorarà l’experiència, els mitjans (humans, tècnics...), el termini d’execució i el preu.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088