Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Vist i plau, vistiplau i *vist i conforme

El terme vistiplau designa el tràmit amb què un superior aprova o reconeix l’adequació o l’oportunitat d’alguna cosa, o hi dona la conformitat. És la forma que farem servir dins els escrits, en general precedida de l’article masculí (amb el vistiplau del president).

Fora de text, però, al peu dels escrits i en el punt en què es produeix l’aprovació mitjançant el vistiplau, escriurem vist i plau, que conté les paraules vist (en el sentit de ho he vist) i plau (volent dir em plau, em va bé, ho considero oportú i correcte). L’abreviació de vist i plau és v. i p.

No hem de fer servir l’expressió *vist i conforme, que és un calc de la locució castellana visto y conforme.

91
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088