L’òrgan de contractació aprovarà, abans de l’anunci de la licitació, l’expedient de contractació. D’entre els documents que formen l’expedient de contractació d’una prestació hi haurà de constar un plec que contingui les prescripcions tècniques particulars que hagin de regir la realització de la prestació i defineixi les seves qualitats i les seves condicions socials i ambientals, de conformitat amb els requisits que per a cada tipus de contracta estableix la llei de contractes del sector públic.

Aquesta aplicació ofereix un ventall de models de plecs de prescripcions tècniques, actualitzats normativament, per tal que els òrgans de contractació el pugui adaptar fàcilment a les seves necessitats i obrir ràpidament el seu procés de compra pública.
LLISTAT DE PLECS
Plec de prescripcions tècniques del servei de gestió de la piscina municipal descoberta
01 - Plec de prescripcions tècniques per la gestió de la piscina municipal descoberta.doc
02 - Nota explicativa per adaptar els plecs.doc
03 - Annex 2. càlcul de costos.doc
04 - Annex 3. Material farmaciola i SOS.doc
05 - Annex 7. Guió per a la redacció del pla d'autocontrol.doc
Plec de prescripcions tècniques del servei de manteniment de franges permitrals exteriors de prevenció d'incendis forestals
Nota explicativa per adaptar els plecs.docx
Plec de prescripcions tècniques del servei de manteniment de franges permitrals exteriors de prevenció d'incendis forestals.docx
Proposta de criteris d'adjudicació a incorporar als PCAP.docx
Plec de prescripcions tècniques del contracte de subministrament d’energia tèrmica a partir d’estella procedent de la gestió forestal local
01 - Plec de prescripcions tècniques subministrament energia tèrmica a partir d'estella.docx
01-1 - Annex petjada de carboni format editable.docx
02 - Nota explicativa per adaptar els plecs.docx
03 - Proposta de criteris d'adjudicació a incorporar al PCAP.docx
04 - Proposta de condicions especials d'execució a incorporar al PCAP.docx
05 - Proposta de penalitats a incorporar al PCAP.docx
TORNA A iPLECS
Sessió Finalitzada
Heu restat massa temps inoperatius i s'ha tancat la vostra sessió. Torneu-vos a autenticar per entrar de nou.