XIFRA. Sistema d'Informació Estadística Local

La Diputació de Girona, en el marc del suport a les iniciatives locals de promoció econòmica i foment de l’ocupació, ha desenvolupat el Sistema d’Informació Estadística Local (XIFRA), que gaudeix dels avantatges que aporten avui les noves tecnologies de la informació i la comunicació, a partir del convenciment que l’oferta i l’ús de la informació són al cor mateix de la vida diària, tant social com econòmica i política.

Objectiu

Aportar informació i assistència tècnica a les institucions, les entitats i els organismes de gestió perquè puguin prendre decisions estratègiques i operatives en el camp de la promoció econòmica i de l’ocupació.

Destinataris

El Sistema d’Informació Estadística Local s’adreça inicialment a tres tipus de públic:

 • polítics i càrrecs amb responsabilitats de direcció i gestió en els àmbits local i sindical
 • tècnics institucionals i tècnics de les organitzacions socials i econòmiques
 • empreses, entitats i ciutadans en general

Productes

El sistema es configura en:

 • dades municipals
 • dades provincials
 • indicadors
 • informes

La informació d’aquests productes s’ha obtingut mitjançant un procés de concertació amb diferents institucions i entitats públiques, titulars d’aquestes bases, entre les quals destaquen l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els departaments de Treball i de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), etc.

La informació d’aquests productes s’actualitza de manera periòdica i supeditada a la periodicitat en què les fonts subministradores emeten dades i elaboren estudis i informes.

Les dades estadístiques es poden visualitzar o descarregar en format Excel. Quan sigui adient, estarà disponible la visualització de mapes temàtics en línia.

Totes les variables tenen una descripció tècnica que ajuda a entendre millor la informació que recullen. A més, els indicadors s’acompanyen d’una explicació metodològica.

Les novetats que sorgeixin a «Actualitza dades o informes» es divulguen en un apartat especial.

Per defecte s’accedeix a la informació mitjançant un menú reduït que es pot ampliar per obtenir una visió més exhaustiva de totes les variables.

Dades municipals

És el sistema d’informació municipal que forma l’arrel principal de la resta de productes. Aglutina la major part de la informació socioeconòmica dels 221 municipis de la província de Girona i permet agregar la informació a mida de l’usuari: es pot seleccionar un municipi, una agrupació qualsevol de municipis o àmbits predefinits (consorcis i mancomunitats).

La informació s’organitza en cinc grans blocs:

 • Entorn: marc territorial de la informació
 • Demografia: aspectes relacionats amb la població i les seves característiques bàsiques (naixements, defuncions, migracions, origen, estudis...).
 • Activitat econòmica: dades econòmiques (com el nombre i les característiques de les empreses, la renda familiar, les estadístiques d’habitatge, turisme, etc.).
 • Mercat de treball i polítiques de desenvolupament econòmic local: estadístiques referides a l’atur registrat, contractes, mobilitat laboral i dades de les actuacions en polítiques de desenvolupament econòmic local.
 • Qualitat de vida: equipaments culturals i esportius, medi ambient, sanitat, educació, assistencial, seguretat, etc.

Dades provincials

Inclou dos tipus d’informació:

 • Informació generada per l’agrupació dels 221 municipis de la província, que reprodueix el menú de dades municipals.
 • Estadístiques d’àmbit provincial, comarcal o altres que no es poden desagregar a escala municipal: Enquesta de població activa, Projeccions de població, Assalariats per 2 dígits de la CCAE i, en general, una gran part de les estadístiques de l’Estat espanyol que només arriben a l’àmbit provincial.

Indicadors

Els apartats de dades municipals i provincials generen principalment dades absolutes; són recomptes d’una variable estadística. «Indicadors» utilitza aquesta informació per generar informació nova amb la creació de ràtios, índexs, taxes, variacions, estructures percentuals, etc.

Informes

Aquest apartat mostra informes de dades i indicadors automatitzats, és a dir, que es poden extreure per a qualsevol municipi o agrupació de municipis que se seleccioni, excepte en el cas de la síntesi d’indicadors, que només es pot consultar a escala municipal, comarcal i provincial.