Característiques de la població
Població segons lloc de naixement i residència

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2021
Tornar al menú
 Mun.:   Any:     Dades:     
Àmbit geogràfic Homes Dones Total
    Mateix municipi. Mateixa província 127.700 121.081 248.781
    Diferent municipi. Mateixa província 76.036 81.574 157.610
Total província 203.736 202.655 406.391
    Resta de Catalunya 50.444 50.645 101.089
Total Catalunya 254.180 253.300 507.480
    Altra comunitat autònoma 43.883 49.099 92.982
Total nascuts a Espanya 298.063 302.399 600.462
    Total nascuts a l'estranger 95.706 90.428 186.134
Total 393.769 392.827 786.596
  Font: INE. Padró continu