Característiques de la població
Població segons lloc de naixement i residència

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2020
Tornar al menú
 Mun.:   Any:     Dades:     
Àmbit geogràfic Homes Dones Total
    Mateix municipi. Mateixa província 127.622 120.899 248.521
    Diferent municipi. Mateixa província 75.551 81.361 156.912
Total província 203.173 202.260 405.433
    Resta de Catalunya 48.694 49.064 97.758
Total Catalunya 251.867 251.324 503.191
    Altra comunitat autònoma 44.704 49.902 94.606
Total nascuts a Espanya 296.571 301.226 597.797
    Total nascuts a l'estranger 94.612 89.379 183.991
Total 391.183 390.605 781.788
  Font: INE. Padró continu