Característiques de la població
Població segons lloc de naixement i residència

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2022
Tornar al menú
 Mun.:   Any:     Dades:     
Àmbit geogràfic Homes Dones Total
    Mateix municipi. Mateixa província 127.650 121.112 248.762
    Diferent municipi. Mateixa província 76.611 81.988 158.599
Total província 204.261 203.100 407.361
    Resta de Catalunya 51.547 51.658 103.205
Total Catalunya 255.808 254.758 510.566
    Altra comunitat autònoma 43.122 48.418 91.540
Total nascuts a Espanya 298.930 303.176 602.106
    Total nascuts a l'estranger 98.493 92.879 191.372
Total 397.423 396.055 793.478
  Font: INE. Padró continu