Característiques de la població
Població segons nivell d'instrucció

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2011
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:     Dades:     
Nivell d'instrucció Nombre
No sap llegir o escriure 9.031
Sense Estudis 45.539
Educació primària 88.519
ESO 182.898
Batxillerat superior 81.470
FP grau mitjà 36.719
FP grau superior 31.331
Diplomatura 33.205
Grau universitari 10.344
Llicenciatura i doctorat 46.836
TOTAL 571.018
  Font: Idescat
  Nota: (ND) Dades no disponibles. Per a municipis de menys de 1.000 habitants i/o municipis on les seves dades tinguin una freqüència mostral inferior a 10 casos.