El valor estimat del contracte és una magnitud que indica, als possibles proveïdors, quin serà l’import màxim que es pot arribar a gastar un ens públic en l’execució del contracte i correlativament quin serà l’ingrés màxim que pot arribar a obtenir el proveïdor si és adjudicatari dels contracte. D’acord amb l’article 101 de la LCSP el valor estimat del contracte es compon principalment del pressupost base de licitació, més les eventuals pròrrogues i sumades les modificacions a l’alça previstes en el plec de clàusules administrativa particulars, d’acord amb l’article 204 de la LCSP, sense incloure l’import sobre el valor afegit en cap d’aquestes elements.

Aquesta aplicació només té en compte, per a l’elaboració del càlcul del valor estimat del contracte, aquests tres elements principals i no la resta d’especificitats que contempla el propi article 101 de la LCSP per a determinats contractes específics (arrendaments, concessions de serveis, concessions d’obra, etc.)
DADES GENERALS

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris
Font interpretativa: Informe JCCA 2/2020
TORNA A iPLECS
Sessió Finalitzada
Heu restat massa temps inoperatius i s'ha tancat la vostra sessió. Torneu-vos a autenticar per entrar de nou.