Els contractes de serveis de prestació successiva tenen un termini màxim de durada de cinc anys, incloses les possibles pròrrogues que acordi l’òrgan de contractació. Excepcionalment, en els contractes de serveis es pot establir un termini de durada superior quan ho exigeixi el període de recuperació de les inversions directament relacionades amb el contracte i aquestes no siguin susceptibles d’utilitzar-se en la resta de l’activitat productiva del contractista o la seva utilització sigui antieconòmica, sempre que l’amortització de les inversions esmentades sigui un cost rellevant en la prestació del servei, circumstàncies que s’han de justificar en l’expedient de contractació amb indicació de les inversions a les quals es refereixi i del seu període de recuperació.

Aquesta aplicació, en base a la fórmula de càlcul del període de recuperació de la inversió establerta en el Real Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, permet donar una orientació clara als òrgans de contractació sobre les períodes de recuperació per tal que puguin prendre millors decisions sobre els futurs contractes públics.
DADES GENERALS
Any *Cobraments (€) * [1]Pagaments (€) * [2]
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

[1]: Pressupost base de licitació
[2]: Pressupost base de licitació menys benefici industrial


TORNA A iPLECS
Sessió Finalitzada
Heu restat massa temps inoperatius i s'ha tancat la vostra sessió. Torneu-vos a autenticar per entrar de nou.