La llei de contractes del sector públic determina que l’adjudicació dels contractes s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. La millor relació qualitat-preu s’ha d’avaluar d’acord amb criteris econòmics i qualitatius. Respecte dels criteris qualitatius, la pròpia llei estableix que l’òrgan de contractació per avaluar la millor relació qualitat-preu haurà d’incloure aspectes mediambientals, socials o d’innovació, vinculats a l’objecte del contracte, mentre que respecte del criteri preu no en fa especial esment.

Aquesta aplicació ofereix un ventall de formules matemàtiques per adaptar el criteri preu a cada licitació segons les necessitats objectives de l’òrgan de contractació, amb una sèrie d’informació addicional necessària per la correcta comprensió de la formula per part dels possibles proveïdors i les eines necessàries per fer-ne l’avaluació per part dels pròpies oficines tècniques de contractació.
LLISTAT DE FÓRMULES
Fórmula lineal competitiva
Fórmula lineal equilibrada
Fórmula lineal qualitativa
Fórmula proporcional inversa
TORNA A iPLECS
Sessió Finalitzada
Heu restat massa temps inoperatius i s'ha tancat la vostra sessió. Torneu-vos a autenticar per entrar de nou.