La llei de contractes del sector públic determina que l’adjudicació dels contractes s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu. La millor relació qualitat-preu s’ha d’avaluar d’acord amb criteris econòmics i qualitatius. Respecte dels criteris qualitatius, la pròpia llei estableix que l’òrgan de contractació per avaluar la millor relació qualitat-preu haurà d’incloure aspectes mediambientals, socials o d’innovació, vinculats a l’objecte del contracte, mentre que respecte del criteri preu no en fa especial esment.

Aquesta aplicació ofereix un ventall de formules matemàtiques per adaptar el criteri preu a cada licitació segons les necessitats objectives de l’òrgan de contractació, amb una sèrie d’informació addicional necessària per la correcta comprensió de la formula per part dels possibles proveïdors i les eines necessàries per fer-ne l’avaluació per part dels pròpies oficines tècniques de contractació.
LLISTAT DE FÓRMULES
Fórmula lineal competitiva
Fórmula lineal equilibrada
Fórmula lineal qualitativa
Fórmula proporcional inversa
Sessió Finalitzada
Heu restat massa temps inoperatius i s'ha tancat la vostra sessió. Torneu-vos a autenticar per entrar de nou.