L’alça extraordinària del cost de determinades matèries primeres que resulten necessàries per a l’execució de certes unitats d’obra ha repercutit considerablement en els contractes d’obres. Els contractistes han vist com s’alterava l’economia d’aquests contractes a causa de l’increment extraordinari de certs costos, un increment que era imprevisible en el moment de la licitació.

Atès que la Llei de contractes del sector públic només preveu la revisió dels preus en contractes d’obres amb una durada superior a dos anys, el legislador ha hagut de regular un mecanisme extraordinari per a contractes de durada inferior a dos anys mitjançant el Reial decret llei 3/2022, d’1 de març.

La Calculadora és una eina que facilita el càlcul previst en aquesta regulació extraordinària, que serveix per determinar de manera senzilla si el contractista té dret a una revisió excepcional i, en cas que hi tingui dret, quin és l’import resultant del càlcul.

Aquesta aplicació se centra exclusivament en els aspectes econòmics i no té en compte la resta de supòsits legals que habiliten les administracions per abonar l’import d’aquesta revisió excepcional.

Novetat: la calculadora s'ha actualitzat d'acord amb l'Ordre HFP/1070/2022, de 8 de novembre, per la qual s'estableix la relació d'altres materials l'increment del cost dels quals s'haurà de tenir en compte a efectes de la revisió excepcional de preus dels contractes d'obres previst en el Reial Decret-Llei 3/2022, d'1 de març.
DADES GENERALS
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris
TORNA A iPLECS
Sessió Finalitzada
Heu restat massa temps inoperatius i s'ha tancat la vostra sessió. Torneu-vos a autenticar per entrar de nou.