D’acord amb l’article 149 de la LCSP, els òrgans de contractació han d’introduir una fórmula matemàtica per determinar si les ofertes presentades en una licitació presenten valors anormalment baixos o desproporcionats i per tant poden estar infringint el principi d’eficiència i necessitat de contracte.

L’òrgan de contractació ha de preveure els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta es consideri anormal, d’acord amb les dues premisses següents: a) Quan l’únic criteri d’adjudicació sigui el del preu, si els plecs no els preveuen, s’han d’aplicar els paràmetres objectius que s’estableixin per reglament; b) Quan s’utilitzi una pluralitat de criteris d’adjudicació, cal atenir-se al que estableixen els plecs que regeixen el contracte, en els quals s’han d’establir els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta es consideri anormal, referits a l’oferta considerada en el seu conjunt.

Aquesta aplicació ofereix una fórmula matemàtica ajustada per a cada situaàció que preveu la normativa en matèria a de contractació pública i un model de redacció de la pròpia fórmula matemàtica per incorporar-la al plec de clàusules administratives particulars.
DADES GENERALS
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris


TORNA A iPLECS
Sessió Finalitzada
Heu restat massa temps inoperatius i s'ha tancat la vostra sessió. Torneu-vos a autenticar per entrar de nou.