Aquest llibre vol ser una síntesi entenedora de la història i de l'actualitat de Banyoles i el seu entorn. Una publicació d'aquesta mena es trobava a faltar, perquè el darrer compendi històric publicat sobre aquesta vila fou el famós Bañolas, de Lluís G. Constans (1951). En els 41 anys transcorreguts des d'aleshores, els estudis arqueològics i històrics sobre Banyoles i la seva comarca han experimentat un fort accelerament, en especial durant els anys vuitanta, però aquest avanç no ha estat uniforme en tots els períodes. Les mancances i virtuts d'aquest treball estan relacionades, lògicament, amb l'estat actual dels coneixements sobre la matèria, dels quals és un fidel reflex.