Síntesi Municipal IV
Cassà de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2023 72
   Pavellons 3
   Pistes poliesportives 10
   Camps poliesportius 2
   Sales esportives 13
   Frontons 0
   Pistes de tennis 4
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 2
   Piscines a l'aire lliure 7
   Piscines cobertes 1
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 8
   Altres espais esportius 3
   Àrees d'activitat esportiva 19
Biblioteques 2020 1
Pública local 1
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,92
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran 74
Centres de dia per a gent gran 1
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social 47
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 5
Variació anual 7,31%
Variació 2020-2022 4,91%
Residus. Kg/hab/dia 1,33
% recollida selectiva s/total 50,04%
Variació 2020-2022 3,82

Cadastre 2023

Parcel·les cadastre rústic 1.968
Subparcel·les cadastre rústic 3.635
Valor cadastral mitjà 40.529 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 3.207
Valor cadastral mitjà 202.758 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 218
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 70
Superfície parcel·les edificades (ha) 148
Béns immobles (Unitats) 7.043
Valor cadastral mitjà 276.466 €
Residencial 4.125
No residencial 2.926
Magatzem 60,18%
Comercial 6,49%
Sòl vacant 21,19%
Industrial 8,03%
Oficines 0,96%
Resta 3,14%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro