Síntesi Municipal IV
Cassà de la Selva
Programa
XIFRA

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2021 72
   Pavellons 3
   Pistes poliesportives 10
   Camps poliesportius 2
   Sales esportives 13
   Frontons 0
   Pistes de tennis 4
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 2
   Piscines a l'aire lliure 7
   Piscines cobertes 1
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 8
   Altres espais esportius 19
   Àrees d'activitat esportiva 3
Biblioteques 2018 1
Pública local 1
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 1,02
Assistencial 2020
Places en residències per a gent gran 74
Centres de dia per a gent gran 1
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social 39
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2020
Total residus any (milers de tones) 5
Variació anual 127,57%
Variació 2018-2020 12,65%
Residus. Kg/hab/dia 1,40
% recollida selectiva s/total 50,56%
Variació 2018-2020 22,77

Cadastre 2021

Parcel·les cadastre rústic 1.966
Subparcel·les cadastre rústic 3.623
Valor cadastral mitjà 41.717 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 3.179
Valor cadastral mitjà 201.968 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 215
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 68
Superfície parcel·les edificades (ha) 147
Béns immobles (Unitats) 6.951
Valor cadastral mitjà 271.315 €
Residencial 4.061
No residencial 2.890
Magatzem 60,03%
Comercial 6,68%
Sòl vacant 22,77%
Industrial 7,99%
Oficines 0,93%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro